STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

2. MDK działa na podtawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) aktu o stworzeniu MDK

3) niniejszego statutu

§ 2.

1. Organizatorem dla MDK jest Gmina - Miasto Świnoujście.

2. Siedzibą Miejsiego Domu Kultury jesy Miasto Świnoujście

3. W skład MDK wchodzą nastepujące placówki:

1) Miejski Dom Kultury w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/1,

2) Sala Teatralna i Sportowa w Świnoujściu ul. Matejki 11,

3) Filia Nr 1 Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Zalewowa 40

4) Filia Nr 2 Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu, ul. Sosnowa 18

5) Centrum Edukacji i Kultury w Świnoujściu, ul. 1-go Maja 40,

6) Nieruchomość zabudowana Muszla Koncertową o pow. 1 ha położona przy Promenadzie w Świnoujściu.

4. Terenem działalności MDK jest Gmina Miasto Świnoujście. MDK może prowadzić działania na terenie kraju i poza jego granicami.

5. MDK podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3.

MDK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta oraz ogółu społeczności.

§ 4.

Podstawowym celem MDK jest:

1) tworzenie, upowszechnianie i ochrona wartości kultury

2) pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz tworzenie jej wartości.

§ 5.

Do podstawowych zadań MDK zależy:

1) rozpoznawanie i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,

2) wychowanie przez sztukę - edukacja kulturalna

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,

4) tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej

6) upowszechnianie wiedzy o sztuce

7) organizowanie działalności środowiskowej w różnorodnych formach m.in. zespołach, kołach i klubach zainteresowań,

8) tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości miasta, 

9) prowadzenie galerii sztuki,

10) prowadzenie różnorodnych form oświaty pozaszkolnej, szczególnie dla osób dorosłych

11) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.

§ 6.

MDK w oparciu o stosowne przepisy, może organizować i prowadzić w szczególności:

1) spektakle teatralne, koncerty, pokazy, odczyty, wykłady, seminaria, sympozja, itp.,

2) kursy, koła zainteresowań, kluby hobbystyczne itp.,

3) impresariat artystyczny, warsztaty i plenery artystyczne

4) imprezy rozrywkowe, estradowe i turystyczne, plenerowe, kiermasze, targi festyny itp.,

5) działalność wydawniczą i promocyjną

6) usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, video, komputerowe, plastyczne oraz inne - z zakresu kultury i edukacji pozaszkolnej

7) wystawiennictwo dzieł sztuki oraz innych przedmiotów sztuki użytkowej

8) imprezy okolicznościowe, artystyczne, oświatowe, obrzędowe, rodzinne itp.,

9) działalność instruktażowo - metodyczną.

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7.

1. Nadzór nad działalnością MDK w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta.

2. Dyrektor zarządza działalnością MDK i reprezentuje go na zewnątrz

3) Dyrektora MDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4) Wewnętrzną strukturę organizacyjną i zakresy działania komórek organizacyjnych MDK określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta działającego w imieniu organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8.

1. Podstawą działalności merytorycznej MDK jest roczny plan pracy ustalony przez Dyrektora.

2. Roczny plan pracy MDK obejmuje najważniejsze zamierzenia, przedsięwzięcia, cele i zadania przewidziane do zrealizowania w danym roku.

§ 9.

Do zakresu zadań Dyrektora MDK należy w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników MDK oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

2) zapewnienie właściwej organizacji pracy,

3) gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem MDK

4) zawieranie umów w zakresie działalności MDK,

5) sporządzanie planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań,

6) podejmowanie innych czynności, które okażą się konieczne w związku z zarządzaniem MDK.

§ 10.

Organem doradczym Dyrektora jest Rada Programowa. W skład Rady Programowej wchodzą Kierownicy Działów i Filii MDK.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK i FINANSE

§ 11.

1. Gospodarka finansowa MDK jest prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2) ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 209 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.), 

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.).

2. MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. MDK może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

2. Plan finansowy jest sporządzany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 13.

1. MDK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Źródłami finansowania działalności MDK są w szczególności:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

5) wpływy z innych źródeł.

§ 14.

Organizator przekazuje MDK środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finanowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 15.

MDK może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

1) realizacja imprez własnych i zleconych,

2) wypożyczania sprzętu, usług transportowych,

3) obsługi technicznej imprez

4) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, dzieł sztuki, wydawnictw,

5) organizowania koncertów zespołów własnych, kursów, szkoleń, warsztatów, kół i sekcji zainteresowań, targów i festynów,

6) działalności wydawniczej, usług plastycznych i poligraficznych,

7) dzierżawy i wynajmu obiektów oraz pomieszczeń

§ 16.

1. Do składania oswiadczeń woli w imieniu MDK w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

2. Złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 poprzedzone musi być dokonaniem przez Głównego Księgowego MDK kotroli wstępnej w zakresie zgodnym z ustawą o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Statut MDK nadaje Rada Miasta Świnoujście.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1205

Udostępniono dnia: 04.01.2016 14:15

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Dokument wytworzył:
Bartek Wutke

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 14.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 03.03.2016, Administrator: Dodanie załącznika Uchwała Rady Miasta Świnoujście nr XXXV/280/2013
 • 03.03.2016, Administrator: Dodanie załącznika Statut Miejskiego Domu Kultury
 • 03.03.2016, Administrator: Dodanie załącznika Uchwała nr XXXV/280/2013
 • 03.03.2016, Administrator: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut
 • 02.03.2016, Administrator: Edycja zakładki Statut