REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU

 

Rozdział I

§ 1

Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

 2. Statutu MDK  nadanego: Uchwałą Nr LXIV/415/2001 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 marca 2002r. w sprawie nadania nowych statutów samorządowym instytucjom kultury, działającym w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury oraz o zmianie uchwały oraz Uchwałą nr XL/3444/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005r. w sprawie wprowadzenie zmian statutach instytucji kultury.

 3. Wpisu do rejestru instytucji kultury.

 4. Ustawy z dn.29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U.z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.).

 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 o finansach publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

 6. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny MDK, zwany w dalszej części Regulaminem, określa wewnętrzną strukturę organizacyjna, główne zadania Działów oraz ogólne zasady funkcjonowania MDK i jego Filii.

 1. Szczegółowe zasady, tryb pracy oraz zakresy obowiązków pracowników MDK określają:

 1. Regulamin Pracy MDK,

 2. Regulamin  Wynagradzania i Premiowania Pracowników MDK,

 3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 4. Karta Stanowiskowa.

 

§ 3

Regulamin nadawany jest przez Dyrektora MDK po zasięgnięciu opinii organizatora oraz działających w MDK związków zawodowych.

 

§ 4

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a zwłaszcza:

 1. „Kodeksu pracy” – ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. Nr 24 poz 141 z późniejszymi zmianami).

 2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1992r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury (Dz.U. Nr 46 poz. 205).

 

§ 5

Nadzór nad działalnością MDK sprawuje Prezydent Miasta Świnoujście.

 

Rozdział II

STRUKTURA ORGANIZACYJNO – ETATOWA MDK

 

§ 6

W skład MDK wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1

 2. Amfiteatr, ul. Chopina 30

 3. Muszla koncertowa, przy promenadzie

 4. Filia Nr 1 w Świnoujściu – Przytorze, ul. Zalewowa 40,

 5. Filia Nr 2 w Świnoujściu – Warszowie, ul. Sosnowa 18

 6. Filia Nr 3 w Świnoujściu – Karsiborze, ul. 1-go Maja 40.

 

§ 7

MDK swoje zadania statutowe realizuje w następujących działach i formach organizacyjnych:

 1. Dział Administracyjno – Gospodarczy,

 2. Dział Księgowo – Finansowy,

 3. Sekretariat,

 4. Dział Upowszechniania Kultury, Oświaty Pozaszkolnej i Organizacji Imprez,

 5. Filia MDK Nr 1,

 6. Filia MDK Nr 2,

 7. Filia MDK Nr 3,

 8. Amfiteatr Miejski i Muszla koncertowa.

 

§ 8

Szczegółową strukturę organizacyjno – etatową określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Struktura organizacyjno – etatowa MDK tworzona jest za zgodą Prezydenta Miasta Świnoujście   

Rozdział III

PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W ŚWINOUJŚCIU ORAZ OBOWIĄZKI ZATRUDNIONYCH W MDK PRACOWNIKÓW

 

§

Obsługę sekretariatu oraz spraw pracowniczych prowadzi St. specjalista ds. kadrowych i sekretariatu, podległy dyrektorowi MDK. Do jego obowiązków należy:

 

 1. w zakresie obsługi sekretariatu:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu, terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji oraz jej ewidencja,

 • prowadzenie ewidencji wyjść i czasu pracy pracowników MDK,

 • prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących funkcjonowania MDK,

 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

 • gromadzenie i przechowywanie informacji,

 • redagowanie pism, sporządzanie zestawień i innych dokumentów dla dyrektora MDK.

 

 1. w zakresie spraw pracowniczych (kadrowych):

 • prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem pracowników do pracy, przeszeregowaniem i zwalnianiem w sposób uregulowany właściwymi przepisami;

 • sporządzanie dokumentacji do ZUS pracowników odchodzących na renty i emerytury,

 • czuwanie nad terminowym wypłacaniem pracownikom nagród jubileuszowych,

 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy,

 • nadzorowanie spraw związanych z organizowaniem, prowadzeniem i kontrolą różnych form szkolenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników,

 • kierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie i prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji,

 • sporządzanie planów szkolenia pracowników w zakresie bhp,

 • przestrzeganie w MDK przepisów bhp i realizacja zaleceń pokontrolnych,

 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy.

 

§

DZIAŁ KSIĘGOWO - FINANSOWY:

 1. Dział podległy jest Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury. W dziale zatrudnieni są:

  1. Główny księgowy,

  2. Referent ds. obsługi księgowo-kasowej.

 2. Główny księgowy MDK jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo - rzeczowej MDK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.

 3. Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,

 2. sprawozdawczość finansowa i statystyczna,

 3. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo - rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników MDK,

 4. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów
  z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,

 5. bieżąca obsługa księgowo – kasowa działalności merytorycznej i administracyjno – gospodarczej MDK,

 6. prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem MDK,

 7. prowadzenie rachunku bankowego MDK, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych.  

 

§

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

 

 1. Dział podległy jest Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury. W dziale Administracyjno - Gospodarczym zatrudniony jest:

 1. Kierownik administracyjno-gospodarczy,

 2. St. referent d.s. administracyjno - gospodarczych,

 3. Gospodarz obiektu/konserwator,

 4. Kierowca/konserwator,

 5. Starsza woźna,

 6. Woźna.

 1. Pracą Działu kieruje Kierownik administracyjno-gospodarczy.

 

 1. Do zasadniczych zadań Działu należy:

 

 1. w zakresie administrowania majątkiem ruchomym i nieruchomym MDK

 • dbałość o prawidłowy stan techniczny budynków oraz porządek w budynkach i wokół nich,

 • właściwa ochrona obiektów i majątku MDK przed kradzieżą i zniszczeniem,

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków oraz normatywne wyposażenie ich w sprzęt p.poż.

 • dokonywanie okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego budynków,

 • zlecanie remontów i usuwanie awarii oraz uczestniczenie w komisji odbioru wykonanych prac,

 • podejmowanie czynności związanych z wynajmem i dzierżawą lokali,

 • przygotowywanie w ścisłej współpracy z główną księgową umów dotyczących: dzierżawy pomieszczeń, dzierżawy terenu, dzierżawy obiektów,  dostarczania mediów, gospodarki odpadami komunalnymi, konserwacji urządzeń, ochroną obiektów.

 

 1. w zakresie zaopatrzenia:

 • opracowanie przy współudziale odpowiednich stanowisk pracy planów zaopatrzenia materiałowego, analizę potrzeb i stanu zapasów oraz zużycia materiałów,

 • dokonanie zamówień na dostawę materiałów, sprzętu, prowadzenie ewidencji złożonych zamówień oraz realizację i odbiór materiałów pod względem ilościowym i jakościowym,

 • planowanie i zaopatrywanie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia biurowe, artykuły piśmienne i kancelaryjne,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w odzież ochronną, w sprzęt ochrony osobistej i środki czystości,

 • przekazywanie składników majątkowych osobom materialnie odpowiedzialnym i prowadzenie ksiąg inwentarzowych  środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

 

 1. w zakresie zamówień publicznych:

 • koordynuje w skali całego zakładu przeprowadzanie procedur związanych z

udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z prawem zamówień  publicznych oraz wewnętrznymi uregulowaniami

 • planuje, opracowuje i prowadzi dokumentację związaną z procedurami udzielania zamówień publicznych na podstawie zatwierdzonego planu rzeczowo- finansowego,

 • sporządza we współpracy z główną księgową  umowy  postępowań przetargowych przeprowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych,

 • prowadzi rejestr postępowań przetargowych.

 

 1. w zakresie transportu:

 • dysponuje zakładowym środkiem transportu ,

 • odpowiada za prawidłową eksploatację samochodu oraz jego właściwe zabezpieczenie ppoż., bhp i sanitarne,

 • odpowiada za eksploatację i stan techniczny samochodu, nadzoruje gospodarkę paliwową i częściami zamiennymi,

 • wystawia i rozlicza karty drogowe kierowcy,

 • nadzoruje przewóz towarów i sprzętu oraz osób, oraz zleca wyjazd kierowcy.

 

§

 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA KULTURY I OŚWIATY POZASZKOLNEJ

 

 1. Dział podległy jest Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury. W Dziale Upowszechniania Kultury i Oświaty Pozaszkolnej, złożonym z dwóch Sekcji: Edukacji Kulturalnej, Oświaty Pozaszkolnej i Organizacji Imprez, zatrudniony jest:

 1. Kierownik Działu, Główny Specjalista ds. Upowszechniania Kultury, Oświaty Pozaszkolnej i Organizacji Imprez,

 2. Instruktorzy artystyczni,

 3. Specjaliści ds. galerii,

 4. Specjaliści ds. oświaty pozaszkolnej,

 5. St. specjalista ds. organizacji imprez,

 6. St. specjalista ds. informatyki i marketingu,

 7. St. specjalista obsługi urządzeń nagłaśniających i elektronicznych,

 8. Operator obsługi sceny i urządzeń oświetleniowych.

 

 1. Pracą działu kieruje Kierownik Działu, Główny Specjalista ds. Upowszechniania Kultury, Oświaty Pozaszkolnej i Organizacji Imprez. Z Działem współpracują zatrudnieni na podstawie umów cywilno – prawnych instruktorzy pracowni tematycznych.

 

 1. Do zasadniczych zadań Działu należy:

 

 1. w zakresie działalności merytorycznej Sekcji Edukacji Kulturalnej, Oświaty Pozaszkolnej:

 • prowadzenie kół przedmiotowych i wykonywanie wszelkich czynności związanych z praca merytoryczną w zakresie działalności MDK,

 • organizowanie we współpracy ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi różnorodnych form edukacji estetycznej,

 • publikowanie własnych opracowań i informacji oraz przekazywanie ich do lokalnych i regionalnych mediów,

 • prowadzenie pełnej dokumentacji oraz archiwizacja działań,

 • organizowanie i rozwijanie amatorskiej twórczości i aktywności artystycznej w zakresie teatru, muzyki, piosenki, tańca, fotografii, filmu, rękodzieła artystycznego, itd.,

 • organizowanie i prowadzenie własnych grup artystycznych oraz prezentowanie ich dorobku, m.in.: na przeglądach,

 • organizowanie międzyszkolnych, miejskich, rejonowych i wojewódzkich konkursów i przeglądów w różnych dziedzinach amatorskiego ruchu artystycznego,

 • organizowanie i udział w imprezach MDK oraz zleconych (konferansjerka, wsparcie techniczne itp.),

 • organizowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

 • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form kształcenia i doskonalenia dla instruktorów ruchu artystycznego, twórców oraz animatorów działalności kulturalnej (kursy, warsztaty, szkolenia, plenery, wspólne realizacje, sesje),

 • programowanie i organizacja pracy Galerii „Art” (wystawy prac plastycznych, wernisaże, wystawy promocyjne, konkursy, aukcje, plenery wydawnictwa itp.), współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z artystami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi,

 • obrót dziełami sztuki, przedmiotami sztuki użytkowej, wydawnictwami z zakresu sztuki,

 • organizacja konkursów własnych i zleconych, przeglądów, plenerów oraz innych imprez plastycznych i fotograficznych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

 1. w zakresie działań prowadzonych przez Sekcję Organizacji Imprez

 • organizacja wszelkich imprez kulturalnych i turystycznych własnych i zleconych o różnorodnym charakterze (spektakle teatralne, wystawy, przeglądy, koncerty amatorskie i zawodowe),

 • organizacja imprez masowych i prestiżowych dla instytucji, współorganizacja imprez zleconych,

 • opracowywanie materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci plakatów, afiszy, banerów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itp.,

 • świadczenie usług reklamowych na zasadach komercyjnych,

 • prowadzenie działań marketingowych instytucji oraz pozyskiwanie sponsorów,

 • realizacja działań promocyjnych instytucji i kontaktów z mediami,

 • inicjowanie i tworzenie projektów unijnych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć MDK,

 • nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci komputerowej MDK, sprzętem komputerowym, obsługa strony internetowej MDK,

 • współpraca z Działem Księgowo – Finansowym przy tworzeniu umów sponsorskich oraz instytucjami, firmami, stowarzyszeniami itp.,

 • tworzenie miesięcznych i rocznych kalendarzy imprez oraz repertuarów w porozumieniu z instruktorami oraz Kierownikami Filii MDK,

 • nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu technicznego,

 • zapewnienie niezbędnego sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz dbałość o właściwy dobór i jakość dźwięku i światła dla organizowanych imprez,

 • przygotowanie oprawy muzycznej i oświetleniowej dla zespołów artystycznych działających przy MDK, przygotowanie podkładów muzycznych, nagrań dźwięku oraz płyt zespołów wokalnych działających przy MDK oraz na zlecenie innych zespołów.

 1. W organizacji i realizacji przedsięwzięć zawartych w pkt. b dot. organizacji imprez  współdziałają pozostałe Działy i placówki MDK. Instruktorzy po zakończeniu pracy merytorycznej podczas danego roku kulturalno – oświatowego, ściśle współpracują z Sekcją Organizacji Imprez. Podczas imprez masowych, prestiżowych pracownicy MDK podlegają Sekcji Organizacji Imprez.

 2. Kierownik Działu nadzoruje, kontroluje i ocenia pracę podległych pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 768

Udostępniono dnia: 07.03.2016 08:18

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Dokument wytworzył:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 07.03.2016, Administrator: Utworzenie dokumentu Regulamin organizacyjny MDK